Jul- och nyårsdesigner är till försälning!

Svenska  I  English  I   

 

Vi går mot de sista dagarna av 2023! Jul- och nyårsdesigner tar över städerna!Överallt börjar prydas med ljus och färgas med ornament. De kommande jul- och nyårsentusiasmerna är redan i luften och har börjat omge människor.

Personligen bjuder dessa dagar på extra spänning för mig. Jag är ivrig att tillkännage lanseringen av min nya onlineförsäljningswebbplats: Jul- och nyårsdesigner är till försälning!

 

2024 Jul- och nyårsdesigner

Nytt år, ny början!

Ett nytt år kommer alltid med en “börjans vibe”; nya entusiasmer, nya förhoppningar, nya planer och nya steg i livet.

Min nya säljsajt online är ett projekt i flera steg med flera faser som kommer att expandera på olika plattformar över tiden. Låt mig starta detta spännande projekt med det allra första steget: rengindesign-graphic. Det finns ett urval av produkter, inklusive T-shirts, huvtröjor, telefonfodral och tygväskor med jul- och nyårsdesigner.

Olika perioder på året, olika teman

Gör dig redo för flera spännande förändringar i design under året. Med varje ny säsong kommer du att kunna utforska ett nytt och unikt tema! Detta är det första steget i mitt flerstegsprojekt. Det börjar bara med jul- och nyårsdesign.

Ny design enligt dina förslag!

Letar du efter en fräsch och unik design? Jag är här för att hjälpa! Låt mig veta dina förslag så ska jag göra min magi för att skapa de. Låt oss förverkliga din vision tillsammans!

 


Svenska  I  English  I   

Christmas and New Year designs are on sale!

We are moving towards the last days of 2023! Everywhere began to be adorned with lights and colored with ornaments. The forthcoming Christmas and New Year’s enthusiasms are already in the air and started surrounding people.

Personally, these days are holding extra excitement for me. I am eager to announce the launch of my new online sales website: rengindesign-graphic

New Year, new beginnings!

A new year always comes with a ‘the beginnings vibe’; new enthusiasms, new hopes, new plans, and new steps in life. I am also feeling the vibes of the new beginnings, with this blogg and with new projects!

My new online sales site is a several-step project with multiple phases that will expand in different platforms over time. But, let me kick off this exciting project with the very first step: rengindesign-graphic. There are various products available, such as T-shirts, hoodies, phone cases, and cloth bags. You can select from a variety of designs with the theme of Christmas and New Year.

Different periods of the year, different themes!

Get ready for an exciting change of pace throughout the year, with each new season bringing a fresh and unique theme to explore! This is the first step of my several-step project.

New designs according to your suggestions!

Looking for a fresh and unique design? I’m here to help! Let me know your suggestions and I’ll work my magic to create it. Let’s bring your vision to life, together!

Get ready to add a touch of joy and cheer to your celebrations with the designs at rengindesign-graphic!

En spännande resa: Att designa en företagsidentitet!

Svenska  I  English  I   

Att designa en företagsidentitet är en spännande resa! Därför älskar jag att vara en del av processen från början, och jag tycker att det är en fascinerande sak att designa.

Varje projekt är som ett nytt pussel som jag får lösa, och jag är alltid ivrig att upptäcka vad resan kommer att avslöja.

En spännande resa: Att designa en företagsidentitet!

Ett fascinerande ämne att designa: Företagsidentitet

Oavsett om det är designen för ett nyetablerat företag eller ett företag i behov av att revidera sin befintliga identitet, att designa en företagsidentitet alltid varit en spännande resa för mig.

När jag arbetar med ett företagsidentitet tar jag hänsyn till många faktorer. Först tänker jag på företagets kultur och värderingar, sedan målgruppen och det budskap de vill förmedla. Ytterligare funderar jag också på hur omfattande identitetsdesignen ska vara. Vilka element kommer att ingå i företagsidentiteten? Kommer det att begränsas till logotypen eller kommer det att omfatta andra element som broschyrer, visitkort eller även organisationer, reklammaterial osv.?Företagsidentitetsdesign

Företagsidentitetshäfte

Omfattningen av företagsidentitetsdesign är i själva verket inte begränsad till att designa ett företagsemblem/logotyp och tryckt material. Samtidigt sträcker det sig till alla aspekter av ett företags visuella identitet, inklusive webbdesign, förpackning, reklam och närvaro på sociala medier.

Målet är att skapa en sammanhållen varumärkesidentitet som förmedlar företagets värderingar, personlighet och budskap till sin målgrupp. För att säkerställa att alla dessa delar fungerar tillsammans skapar jag ett företagsidentitetshäfte för mina kunder. Denna broschyr fungerar som en guide för företagets visuella identitet, inklusive dess logotypanvändning, färgpalett, typografi och grafiska element. Således kan med denna guide, företagets anställda genomgående ta fram material som speglar företagets identitet.

Företagsidentitetshäfte

Från kunder till vänner

Samtidigt är en av de mest spännande aspekterna av företagsidentitetsdesign är möjligheten till långsiktiga kundrelationer. Genom att arbeta med en kund för att utveckla deras varumärkesidentitet blir jag investerad i deras framgång. Det är givande att se mina designs komma till liv och hjälpa företaget att nå sina mål. Dessutom tycker jag också om möjligheten att fortsätta arbeta med kunder när de växer och utvecklas, anpassa deras varumärkesidentitet för att spegla deras förändrade behov och mål.

Lyckligtvis har jag haft kunder som jag har designat med i över 5, 10 och 20 år, och är otroligt glad att jag har fått chansen att lära känna dem. Att använda uttrycket “mina kunder” låter faktiskt lite formellt. Naturligtvis, över en så lång tidsperiod har våra kommunikationer ledat till mer av en vänskap.

Av alla ovanstående skäl ger jag ut mig på en ny spännande design resa varje gång ett nytt företag når ut till mig i behov av företagsidentitetsdesign.

För att sammanfatta, att designa en företagsidentitet är en spännande resa! I den här artikeln använde jag några av mina företagsidentitetsdesigner. Längre fram kommer jag att dela med mig några av mina kunders resor i separata artiklar. Så håll utkik för dem!

 


 

Svenska  I  English  I 

An exciting journey: Designing a Corporate Identity!  

Designing a corporate identity is an exciting journey! I love being part of the process from the beginning, and I find it a fascinating subject to design.

Each project is like a new puzzle for me to solve, and I’m always eager to discover what the journey will reveal.

Corporate Identity Design

A fascinating topic to design: Corporate Identity

Whether it’s the design for a newly established firm or a business in need of revising its existing identity, designing a corporate identity has always been an exciting journey for me.

When working on a corporate identity, I take into account many factors. First, I think about the company’s culture and values, then the target group and the message they want to convey. Additionally, I am also thinking about how comprehensive the identity design should be. What elements will be included in the corporate identity? Will it be limited to the logo or will it include other elements such as brochures, business cards or furthermore, elements for organizations, advertising materials etc.?

En spännande resa: Att designa en företagsidentitet!

Corporate Identity Booklet

Indeed, the scope of corporate identity design is not limited to designing a corporate emblem/logo and printed materials. It extends to all aspects of a company’s visual identity, including web design, packaging, advertising and social media presence.

The goal is to create a cohesive brand identity that conveys the company’s values, personality and message to its target group. To ensure that all of these pieces work together, I create a corporate identity booklet for my clients. This brochure serves as a guide for the company’s visual identity, including its logo usage, color palette, typography and graphic elements. Thus, with this guide, the company’s employees can consistently produce material that reflects the company’s identity.

En spännande resa: Att designa en företagsidentitet!

From clients to friends

At the same time, one of the most exciting aspects of corporate identity design is the possibility of long-term customer relationships. By working with a client to develop their brand identity, I become invested in their success. It is rewarding to see my designs come to life and help the company achieve its goals. Furthermore, I also enjoy the opportunity to continue working with clients as they grow and evolve, adapting their brand identity to reflect their changing needs and goals.

How fortunate I am! I have had clients with whom I have been designing for over 5, 10, and 20 years. Actually, using the word “my customers” sounds a bit formal. Naturally, after working together for so many years, a customer relationship turns into a friendship.

For all the reasons above, when a company comes to me in need of a corporate identity design, I embark on this enjoyable journey with excitement.

To summarize, designing a corporate identity is an exciting journey!  In this article, I used some of my corporate identity designs. In future developments, I will share the journeys of a few of my customers in separate articles. So, be sure to watch out for them!